سرورهای مجازی

سرورهای مجازی اختصاصی
 • پایه

  • Intel® Core™ i7 CPU
  • 1GB RAM DDR4 RAM
  • 50GB Class Enterprise Hard Disk
  • 1Dedicated Address IP
  • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
  • KVM + SolusVM Virtualization
 • اقتصادی

  • Intel® Core™ i7 CPU
  • 2GB RAM DDR4 RAM
  • 100GB Class Enterprise Hard Disk
  • 1Dedicated Address IP
  • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
  • KVM + SolusVM Virtualization
 • شخصی

  • Intel® Core™ i7 CPU
  • 4GB RAM DDR4 RAM
  • 200GB Class Enterprise Hard Disk
  • 1Dedicated Address IP
  • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
  • KVM + SolusVM Virtualization